نکته معارفی (۹۰۰)- ابواب مسدود و مفتوح ابدی کشف بعد از بعثت

بعد از نزول قرآن کریم و بعثت پیامبر اکرم ص و وقوع کشف اعظم محمدی ص، باب کشف از حیثی الی الابد مسدود و از حیثی دیگر الی الابد مفتوح است. باب مسدود، کشف مستقل از کشف محمدی ص است و اینکه کاشف دلیل مدعای خود را کشف صورت پذیرفته برای خود بداند و باب مفتوح، کشف در ظل و ذیل کشف محمدی و به عبارت دیگر کشف مکشوفات محمدی ص است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *