نکته معارفی (۸۹۹)- مرگ، انتقال از عالم ملک به عالم ملکوت رحمت یا ملکوت غضب الهی

مرگ، انتقال از عالم ملک است به عالم ملکوت، حال یا ملکوت رحمت که لذت خالصی است بدون ذره ای رنج در آن یا ملکوت غضب که رنج خالصی است بدون ذره ای راحتی در آن.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *