نکته معارفی (۸۹۸)- لزوم وجود چیزی از فلسفه، فقه و عرفان در آدمی برای کمال

آدمی به کمال نمی رسد مگر آنکه در او چیزی از فلسفه، چیزی از فقه و چیزی از عرفان وجود داشته باشد. بنابراین فیلسوف اگر قرار است کامل باشد حتما باید فقیه و عارف نیز باشد همانگونه که فقیه اگر قرار است کامل باشد حتما باید فیلسوف و عارف نیز باشد همچنین عارف اگر قرار است کامل باشد حتما باید فیلسوف و فقیه نیز باشد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *