نکته معارفی (۸۹۷)- ویژگی تئوتراتیک – دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی است خدا سالار و مردم سالار، نه اینکه ترکیبی باشد از ایندو باین معنی که مثلا بخشی از آن خداسالاری و بخش دیگر مردمسالاری باشد آنگونه که برخی توهم می کنند، زیرا که این نظام از حیثی تماما خدا سالار و از حیثی دیگر تماما مردمسالار است و این دو حیث از حکومت، هر کدام قائم به دیگری و شرط دیگری است یعنی که مردمسالاری شرط ظهور خدا سالاری و خدا سالاری شرط تحقق مردمسالاری است و اگر با ضربی از تسامح خداسالاری را همان تئوکراسی و مردمسالاری را همان دموکراسی بدانیم، باید بگوئیم نظام جمهوری اسلامی ایران که ریشه در حاکمیت انبیاء در گذشته و حاکمیت اولیاء در آینده دارد ، نظامی است تئوکراتیک-دموکراتیک که از حیث فاعلی و وجودی تماما تئوکراتیک و از حیث قابلی و ماهیتی، تماما دموکراتیک است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *