نکته معارفی (۸۹۶)- منشأ تمام ارزش ها و جهالت ها

ریشه و منشا جمیع احکام اخلاقی و ارزشی، حکم عقل است به ضرورت وجود خداوند که این حکم خود مسبوق است بر حکم علمی و خبری عقل به نفس وجود خداوند. یعنی جمیع احکام اخلاقی و ارزشی صادر از “خداوند باید باشد” و این حکم صادر از “خداوند هست” می باشد و ایجاد تفرقه میان هست و باید و گفتن این سخن که عقل را راهی به درک هست و نیست خداوند نیست و او در این مورد تنها می تواند قائل به باید و نباید وجود خداوند باشد و اینکه اعتقاد به خداوند تنها جنبه اخلاقی دارد، ریشه تمام جهالت هاست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *