نکته معارفی (834)- در موضوع عدم تناقض مؤمن و تناقض کافر

علت عدم تناقض مومن که خواهان خداوند و بهشت و گریزان از شیطان و دوزخ است، مصبوغ بودن اوست به صبغه خداوند که ذاتی است بدون تناقض، یعنی که وجودیست بی شائبه عدم، حقی است بی شائبه باطل، نوریست بی شائبه ظلمت و علت متناقض و در نتیجه متهافت بودن کافر که خواهان بهشت است و در عین حال بیزار از آن، بیزار از دوزخ است و در عین حال خواهان آن، مصبوغ بودن اوست به صبغه ماسوی الله که ذاتی است متناقض یعنی که هم هست و هم نیست، نه اینکه نیمی از او هست است و نیم دیگر نیست بلکه در همان حالی که هست، نیست و در همان حالی که نیست، هست.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *