نکته معارفی (829)- ترتیب معقولات عقل

از آنجا که فرایند معرفت منطبق با فرایند وجود است، از اینرو نخستین معقول عقل، نه می تواند خود عقل باشد آنگونه که در الهیات مدرن غربی مطرح شد و نه می تواند عالم خارجی باشد آنگونه که در الهیات قدیم غربی تصور می شد بلکه در فرایند صحیح معرفت، نخستین معقول عقل، خداوند و دومین معقول خود عقل و سومین معقول، عالم خارجی است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *