نکته معارفی (827)- مراد از ارجاع متشابه به محکم و تاویل کردن تنزیل

اصلی ترین ویژگی آیت متشابه، سکوت و جنبه تنزیلی بودن آن است و اصلی ترین ویژگی آیت محکم، ناطقیت و جنبه تاویلی بودن آن است. و مراد از ارجاع متشابه به محکم و تاویل کردن تنزیل که امری ضروریست، ناطق سازی و معنا کردن آیتی است که قبل از آن، صامت و دارای معانی مشتبه بوده است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *