نکته معارفی (826)- تفسیر حسن خلق و سوء خلق

حسن خلق، علامت انبساط درون و آن، علامت دریافت فیضی است که اختصاص به شخص داشته است و سوء خلق علامت انقباض درون و آن، علامت عدم دریافت فیضی است که آن نیز اختصاص به شخص داشته است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشود

لطفا مقدار صحیح را در کادر وارد کنید. *