آرشیو ماهانه: می 2019

نکته معارفی (۲۶۴)- بدترین نوع نسبیت گرایی در خصوص موجودیت حقایق غیبی

حقایق غیبی و ماوراء طبیعی دقیقا مانند حقایق طبیعی و مشهود، موجودیتشان بستگی به اعتقاد یا عدم اعتقاد به آنها ندارد و بدترین نوع نسبیت گرایی باطل آن است که موجودیت این حقایق منوط و موکول به اعتقاد به آنها دانسته شود و از این راه مثلا هم اعتقاد کسی که به وجود خداوند و وجود بهشت و دوزخ معتقد است صحیح و محترم شمرده شود و هم اعتقاد کسی که چنین عقیده ای ندارد.

نکته معارفی (۲۶۳)- رابطه درجات مختلف اسلام و ایمان

رابطه میان مطلق اسلام و مطلق ایمان، رابطه این همانی مطلق و رابطه میان اسلام و ایمان ظاهری و درجاتی از اسلام و ایمان باطنی، رابطه عموم و خصوص من وجه و رابطه میان اسلام و ایمان ظاهری و درجه تام اسلام و ایمان باطنی، عموم و خصوص مطلق است.

نکته معارفی (۲۶۲)- تفاوت عظیم بین نو آوری فقیهانه و شاذ گویی

تفاوتی است عظیم در حد تفاوت میان بهشت و دوزخ و نور و ظلمت، میان نوآوری و نواندیشی دینی و زمان شناسی فقیهانه که ریشه در اعماق سنت و فطرت دارد و نور و بهشت است با شاذ گویی و ساختار شکنی و خروج از اجماعات قطعی و جو زدگی و زمان زدگی که ریشه در هوای نفس و بی تقوایی دارد و تاریکی و دوزخ است.

نکته معارفی (۲۶۱)- جایگاه دریافت برات بهشت بر مبنای درجات قرب به خداوند

اهل بهشت برمبنای درجات قربشان به خداوند، برات ورود به بهشت آخرت را در چهار جایگاه بدست می آورند و به محض دریافت این برات، آن جایگاه برایشان مبدل به بهشت می شود و این چهار جایگاه عبارتند از دنیا، قبر، عرصات و جهنم های موقت. مقرب ترین اهل بهشت کسانی هستند که در دنیا بویژه از نخستین لحظه ورود به آن برات ورود به بهشت را دریافت می کنند و دورترین آنها کسانی هستند که در جهنم های موقت و پس از طی دوره آن، اجازه ورود به بهشت را پیدا می کنند.

نکته معارفی (۲۶۰)- ثابت و خدشه ناپذیر بودن مهدویت با سه اجماع مطلق

موضوع مهدویت با سه اجماع مطلق به گونه ای که مخالفت شرذمه های بسیار قلیل در آنها کوچکترین خدشه ای ایجاد نمی کند به قرار زیر ثابت است. نخست: اجماع مطلق جهانی شامل معتقدان به ادیان آسمانی و ادیان شرک بر وجود و ظهور یک منجی آسمانی در آخرالزمان. دوم: اجماع مطلق مسلمانان بر اینکه آن منجی آسمانی، دوازدهمین جانشین معصوم پیامبر اکرم ص است که از آن حضرت به عنوان مهدی عج یاد شده. و سوم: اجماع مطلق مومنان به مذهب حقه شیعه اثنی عشری بر اینکه آن منجی موعود یا حضرت مهدی عج در سال ۲۵۵ هجری قمری در شهر سامرا از حضرت امام حسن عسگری ع و حضرت نرجس خاتون به دنیا آمده و اکنون با جسم و روح مطهرش در این جهان زندگی می کند و منتظر اذن ظهور و فرج کامل از جانب خداوند است. بنابراین هرگونه تشکیکی در هر یک از اجماعات سه گانه مانند این سخن که بر مبنای ممشای علمی فلان آقا و بهمان آقا، تولد امام زمان را نمی توان ثابت نمود یا شواهد تاریخی کافی در این مورد وجود ندارد و امثالهم، عین جهالت و وسوسه و بی تقوایی است.

نکته معارفی (۲۵۹)- معنای ولایت در مقام تاویل سخن خداوند

معنای ولایت این است که صاحب دین همانگونه که حین تنزیل دین، متولی آن است، حین تاویل دین که همان مقام تفسیر و اجرای دین در طی زمان است نیز خود او متولی دین است در حالیکه جریان مخالف ولایت می گوید این تولیت اختصاص به عصر تنزیل دارد و عصر تاویل را شامل نمی شود یعنی که در عصر تاویل که همان عصر پس از نزول وحی است، دین بدون متولی است یا متولی آن خود انسانها هستند که با عقول و اهواء و آرائشان دین را تفسیر و اجرا می کنند. سخن این است که وقتی کلام خداوند به این جهان می آید یا خداوند خود از طریق اولیاء خاصش همچون ائمه اطهار ع باید کلام خود را تفسیر و اجرا کند یا شیطان از طریق دوستان خود بگوید مراد خداوند از دین و کلامش چه بود و چه نبود.

نکته معارفی (۲۵۸)- خلاف عقل و ادب بودن اطلاق عنوان مجتهد به پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین ع

اطلاق عنوان مجتهد به معنای اصطلاحی اعم از اینکه او را همیشه مصیب یا مصیب و مخطی بدانیم به پیامبر اکرم ص و ائمه معصومین علیهم السلام، خلاف عقل و ادب است. هر چند اطلاق عنوان مجتهدی که مصیب و مخطی است به آن حضرات، سفیهانه تر و بی ادبانه تر است.

نکته معارفی (۲۵۷)- نتیجه اصالت دادن مطلق به دلیل در برابر واقعیت

اصالت دادن مطلق به دلیل در برابر واقعیت و اینکه مدار امور دلیل است نه وصول به واقع و تعمیم حجیت برخی ادله در عین غیر مصیب بودن به تمام ادله و تفاوت قائل نشدن میان آنها و ادله ذاتا باطل و منوط ساختن اقامه و اتمام حجت بر کسی به قبول آن حجت توسط آن شخص، و از این همه جواز تعبد به هر دین و عقیده ای را نتیجه گرفتن، اثبات بدترین نوع نسبیت گرایی و پلورالیزم دینی و تثبیت و تحکیم یک ضلالت غربی به جای هدم و نقض آن است.

نکته معارفی (۲۵۶)- وصف آنکه در دین خداوند سخن می گوید و نه فقیه است و نه تابع فقها

آن کس که در دین خداوند سخن می گوید در حالیکه نه فقیه است نه تابع فقها، او لامحاله از زمره کسانی است که وقتی به آنها گفته می شود: ایمان بیاورید همانگونه که سایر مردمان ایمان آوردند، می گویند: آیا ما ایمان بیاوریم همانگونه که سفیهان ایمان آوردند؟ و خداوند در مورد آنها می فرماید: آگاه باشید که ایشان خود همان سفیهان هستند و لکن نمی دانند.

نکته معارفی (۲۵۵)- چیزی قدیم تر و در عین حال جدیدتر از دین حق وجود ندارد

دین حق به گونه ایست که چیزی قدیم تر و در عین حال جدید تر از آن وجود ندارد زیرا که دین حق مظهر اولیت و آخریت خداوند است. از آنجا که مظهر اولیت خداوند است چیزی قبل از آن و قدیم تر از آن نیست و از آنجا که مظهر آخریت خداوند است چیزی بعد از آن و جدید تر از آن نیست.

نکته معارفی (۲۵۴)- ماهیت تماما انشایی و تماما خبری ایمان

ایمان دارای ماهیتی خبری و انشائی است، نه اینکه بخشی از آن خبری و بخشی دیگر انشایی باشد بلکه ماهیت ایمان تماما خبری و تماما انشائی است و انشاء در این مورد به معنای « ایجاد ما لم یکن مطلقا » نیست که با خبر قابل جمع نباشد بلکه به معنای « اظهار ما لم یکن ظاهرا » یا ایجاد ظهور است. یعنی که حیث خبری ایمان مربوط به گزارش موجودیت شئی در باطن و موطن حقیقت و حیث انشائی آن مربوط به ضرورت اظهار آن شئ در عالم ظاهر و اعتبار و به معنای مشارکت مومن در فرایند ظاهر ساختن چیزی است که باطنا وجود دارد.

نکته معارفی (۲۵۳)- برخورد قابل قبول عقل با شبهات شرعی

هنگامی که عقل، شرع بودن چیزی را تمیز داد و آنگاه از آن امری ناپسند مشاهده نمود، می تواند – ولو بخطا – در مورد شرع بودن چیزی که آنرا شرع می دانسته تردید کند، لکن نمی تواند در حالیکه همچنان قائل به شرع بودن آن چیز است، در آن تردید نماید یا آنرا مورد اعتراض قرار دهد.

نکته معارفی (۲۵۲)- عصر غیبت، منتج از دو تکانه عظیم در جهان

به دنبال بعثت نبی مکرم اسلام ص، جهان به دلیل عدم همراهی مناسب با حقیقت بعثت، با دو تکانه عظیم روبرو شد: نخست، تکانه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و دوم، تکانه غیبت امام زمان عج. و پیام غیبت این بود که: «من چند هزار سال میان شما بودم و قدرم را ندانستید، اکنون خورشید وجودم غایب می شود تا قدرش معلوم گردد» آری، عصر غیبت بدلیل وقوع دو تکانه عظیم، عصر بیداری انسان، توبه انسان و قدر شناسی نسبت به خورشید ولایت است.

آنچه در موضوع دلایل غیبت حضرت ولی عصر (عج) معلوم و آنچه جزء اسرار است

به اطلاع علاقه مندان مباحث مهدویت و بخصوص ظهور حضرت حجت (عج) می رساند آیت الله سید محمد قائم مقامی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) و مقارن با نیمه شعبان سال ۱۳۹۸، بیاناتی در مسجد جامع غدیر خم با موضوع “آنچه در موضوع دلایل غیبت حضرت ولی عصر (عج) معلوم و آنچه جزء اسرار است” ایراد نموده اند. علاقه مندان می توانند این بیانات را در چارچوب فایل صوتی از لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود-نیمه شعبان