آرشیو ماهانه: آوریل 2019

نکته معارفی (۲۵۰)- نزع و نشط، دو نوع پایان زندگی برای انسان

ای انسان! بدان که پایان زندگی تو در این جهان یا همراه است با نزعی دردناک یا نشطی سرور انگیز. یعنی که در پایان سروکار تو یا با النازعات غرقاست اگر کافر و بدکار بوده باشی و یا با الناشطات نشطا، اگر از زمره مومنان و نیکوکاران محسوب گردی. و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۹)- کیفیت وجود ماسوی الله

وجود ما سوی الله در مقام ذات اقدس احدیت، مطلقا چه به لحاظ حقیقت چه به لحاظ اعتبار و بدون فرق میان باصطلاح اعیان ثابته علمیه انها با اعیان خارجیه آنها، منتفی و ممنوع و ممتنع است و در مقام مادون ذات که مقام فعل و اعتبار است، بودن ماسوی ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۸)- حقیقت شهود خداوند

بدان که رویت آیه به دلیل فناء آیه در ذوالآیه و رویت جلوه به دلیل اندکاک جلوه در ذوالجلوه، همان رویت ذات ذو آیه و ذؤ جلوه است متناسب با ذات رائی و متجلی له. از اینرو وقتی از کسی که آیت و جلوه خداوند را دیده باشد پرسش شود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۷)- ظهور ذاتی و ظهور فعلی خداوند

بدان که خدای را تبارک و تعالی دو ظهور است: ظهوری برای خود که همان ذات است و دیگر ظهوری برای غیر که همان فعل است. ظهور ذاتی همچون خود ذات، قدیم و ازلی است و ظهور فعلی همچون خود فعل، حادث و خلقی است. و باید دانست که ظهور ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۶)- نظارت و تبعیت توام عقل نسبت به شرع

عقل نسبت به شرع دارای دو وظیفه است. نخست: وظیفه تمیز شرع و اینکه چه چیز شرع است و چه چیز شرع نیست و دیگر: وظیفه تبعیت و اطاعت از شرع. باین ترتیب عقل در مواجهه با شرع هم ناظر و حاکم و دارای ملاک است و هم منظور و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۵)- مهمترین کار عقل و بزرگترین اشتباه عقل

امور دو نوعند: نخست، اموری که بواسطه آنها شریعت و ولایت تمیز داده می شوند و عقل در مورد آنها و درک حکمشان بصورت مستقیم و قطعی و ضروری ورود دارد و دیگر اموری که باید بواسطه شریعت و ولایت، شناخته و روشن شوند و عقل در مورد آنها و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۴)- حضور تمامی مومنین در رکاب حضرت علی ع

اگر هر مومنی در هر زمان ادعا کند که در هر سه جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام یعنی جمل و نهروان و صفین در جبهه و جناح امیرالمومنین حضور داشته و در رکاب آن حضرت با کفار و منافقین و منحرفین جنگیده است، سخن و ادعایش حق و صحیح است ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۳)- رابطه ثقلین دین

رابطه ثقلین دین یعنی قرآن و عترت، همان رابطه قوسین نزول و صعود و رابطه عقل تنزیلی و عقل تاویلی و رابطه انا لله و انا الیه راجعون است که قرآن کریم مظهر قوس نزول و عقل تنزیلی و حیث انا للهی وجود است و عترت طاهره مظهر قوس صعود ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۲)- رابطه چیستی موجودات با رحیمیت و مغضوبیت خداوند

موجودات تماما بدون استثناء به رحمانیت خداوند، هستی و به رحیمیت و یا غضبیت خداوند، چیستی گرفته اند. بنابراین آنچه در خارج است، رحمانیتی است بشکل رحیمیت که دیگر رحمانیت نیست بلکه تنها رحیمیت است، یا رحمانیتی است بشکل مغضوبیت که دیگر رحمانیت نیست بلکه تنها مغضوبیت است.

متن کامل »

بحثی در مورد ولایت، عصمت و نظارت

بسم الله الرحمن الرحیم مناط نیازمندی انسان به ولی اعم از ولی اصلی که دارای عصمت اصلیه و ولی تبعی که دارای عصمت ظلیه است، همان مناط نیازمندی عقل به شرع یا عقل جزیی به عقل کلی است که در این ارتباط، انسان در جایگاه عقل یا عقل جزیی و ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۱)- تفاوت ذاتی مومن و کافر

تفاوت مومن و کافر در متناقض بودن ذات کافر و غیر متناقض بودن ذات مومن است زیرا که مومن خواهان بهشت و گریزان از دوزخ است لکن کافر خواهان بهشت است و در همان حال از آن گریزان است و گریزان از دوزخ است و در همان حال خواهان آن ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۴۰)- تفاوت فقه و روشنفکری دینی اصطلاحی

فقه که شیوه و روش فهم صحیح از دین است به انسان می آموزد که چگونه از دین بیاموزد و توسط خداوند اصلاح و تربیت شود در حالیکه روشنفکری دینی که نه روشنفکری است و نه دین به انسان می گوید چگونه به دین بیاموزد و چگونه خداوند را -العیاذ ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۹)- جایگاه جهادی امر به معروف و نهی از منکر

مراد از «جهاد در راه خدا» که در سخن نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام در نسبت با امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی نسبت به دریایی عمیق برآورد شده، تنها نوعی از جهاد نظامی و اصطلاحی است وگر نه، امر به معروف و نهی از منکر، ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۸)- هدف از بعثت انبیاء ع جهت بنای سلطنت لطفی خداوند

ای انسان! بدان که ظلم تو نیست مگر به عدل خداوند و عدل تو نیست مگر به فضل خداوند یعنی که ظلم تو، نمود عدل خداوند و عدل تو نمود فضل خداوند است و هدف از بعثت تمام انبیاء این بوده که انسان را از سلطنت قهری و عدلی خداوند ...

متن کامل »

نکته معارفی (۲۳۷)- تفاوت حکم عبادت و بهشت در عین تناظر این دو

اگر چیزی وجود داشته باشد با دو نام که احکام آندو با یکدیگر متفاوت باشد، آن چیز عبادت خداوند است که نام دیگرش بهشت است و تفاوت حکم ایندو به این است که انسان می تواند بگوید: خداوندا عبادت تو حق من است که مرا برای آن آفریدی و من ...

متن کامل »