آرشیو ماهانه: اکتبر 2018

نکته معارفی (۱۶۶)- سه طایفه آدمیان در برابر پرسش الستی خداوند

در برابر پرسش الستی خداوند که: آیا من خدای شما نیستم؟ آدمیان سه طایفه شدند: نخست، کسانی که بلای آنان بر الست خداوند پیشی گرفت یعنی که برای اجابت خداوند منتظر پرسش الهی نبودند و دوم آنان که به دنبال الست خداوند، قلبا و قالبا بلی گفتند با درجات مختلف از سرعت و کندی در اجابت و سوم کسانی که در برابر پرسش خداوند لسانا بلی و قلبا نه گفتند. طایفه اول سابقان و واصلانند و طایفه دوم اصحاب الیمین و سالکانند و طایفه سوم اصحاب الشمال و هالکانند.

نکته معارفی (۱۶۵)- در تمثیل کلبه و شعله

در تمثیل کلبه و شعله باید گفت آدمیان سه طایفه اند: آنان یا کلبه ای هستند بدون شعله یعنی کلبه ای سرد و تاریک یا کلبه ای هستند که درون آن شعله ای روشن است با درجات مختف در روشنایی و یا شعله ای هستند بدون کلبه یعنی شعله آنقدر شدید شده که کلبه را مشتعل و جزء خود ساخته. حال بدان که کلبه همان نفس مخلوق و موجود ماسوی الله است و شعله همان ایمان به خداوند است که فضای وجود را نورانی و گرم یعنی عالمانه و عاشقانه میسازد و مراد از کلبه بلاشعله، کافران و کلبه ای که در آن شعله ای فروزان است، مومنان و سالکانند با درجات مختلف ایمان و سلوک و مراد از شعله بلاکلبه، کاملان و عارفان و واصلانند که به مقام اسمیت و آئیت نائل آمده وتماما خدانما و حکایت و نمایش خداوند گشته اند که شعله تماما اسم و آیت و حکایت و نمایش آتش غیبی است.

نکته معارفی (۱۶۴)- معیار نزدیکی به عقل عقیله کربلا در ماجرای شهادت حسین ع

اگر در ماجرای شهادت حضرت حسین علیه السلام، زیبایی فعل خداوند را به فعل یزیدیان و زشتی فعل یزیدیان را به فعل خداوند تسری ندادی و این شهادت را از آنجا که فعل الله است، زیبا و از آنجا که فعل بشر است، زشت یافتی و در آن واحد واکنش مناسب از سپاس نسبت به صاحب فعل زیبا و نکوهش نسبت به صاحب فعل زشت داشتی، به عقل عقیله کربلا نزدیک گشته ای و اما چنانچه مانند برخی از صوفیان، زیبایی فعل خداوند را به فعل یزیدیان سرایت دادی یا همچون برخی فیلسوفان، زشتی فعل یزیدیان را به فعل خداوند گسترش دادی، از عقل عقیله کربلا که عقل مطلق است فاصله گرفته و در وادی ضلالت گام نهاده ای.

نکته معارفی (۱۶۳)- ماهیت توام نظری-عملی عقل

عقل به صورت توامان دارای ماهیتی نظری-عملی و ناظر به هست و باید است نه اینکه مانند عقل یونانی و یونانی زده بخشی از آن نظری و ناظر به هست و نیست و بخشی دیگر عملی و ناظر به باید و نباید باشد بلکه عقل به دلیل ماهیت ثنوی عالم امکان در آن واحد دارای دو حکم است، حکمی که بر مبنای آن می گوید خدا هست و حکم دیگری که بر مبنای آن می گوید خدا باید باشد و بایدهای دیگر که ناظر به اعمال است تماما فرع این باید اصلی و ناظر به ضرورت ظهور ذاتی است که هست و می تواند برای غیر خود ظاهر و یا مخفی باشد.

نکته معارفی (۱۶۲)- سه حالت ممکن برای معرفت خداوند

معرفت خداوند تبارک و تعالی از سه حال خارج نیست: محال، ممکن واجب، و ممکن ممنوع. معرفت خداوند آنگونه که هست برای خود، یعنی معرفت ذات برای ذات، این معرفت برای غیر خداوند محال است. معرفت خداوند آنگونه که هست برای غیر یعنی معرفت ذات خداوند برای غیر خداوند متناسب با ظرفیت آن غیر، این معرفت به لحاظ وجود ممکن و به لحاظ تکلیف واجب است. و معرفت خداوند آنگونه که خداوند نیست، این معرفت به لحاظ وجود ممکن و به لحاظ تکلیف ممنوع و منهی است.

نکته سیاسی (۶۷)- وابستگی متقابل دولت های غاصبی نظیر سعودی و اسرائیل به آمریکا

وابستگی دولتهای غاصبی مانند سعودی و اسرائیل به آمریکا، وابستگی متقابل است زیرا همانگونه که اگر آمریکا نباشد، سعودی و اسرائیل نیز نخواهند بود همچنین اگر سعودی و اسرائیل نباشند و کعبه معظمه و قدس شریف از دست آنان خارج و بدست مومنان و صالحان بیافتد آنگونه که در مورد کربلا اتفاق افتاد، معلوم نیست که آمریکا به عنوان یک امپراطوری بتواند بیش از دو هفته دوام بیاورد.

نکته معارفی (۱۶۱)- اعم بودن انتقال مومن و کافر به قصر و زندان توسط مرگ

وقتی حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید مرگ پلی است که مومنان را از زندان به قصر انتقال می دهد و کافران را از قصر به زندان، اعم است از آنکه مومن در این جهان در زندان زندگی می کرده یا در قصر که در هر دو حال، مرگ انتقال از زندان به قصر است، همچنین اعم است از آنکه کافر در این جهان در زندان به سر می برده یا در قصر که در هر دو حال مرگ، انتقال از قصر به زندان است.

نکته معارفی (۱۶۰)- معنای لغوی نام حسین ع و جایگاه این معنا در نزد خداوند

تمام انبیاء و اولیاء و مومنان با حفظ درجاتشان نزد خداوند عزیزند، برخی عزیز و برخی عزیزتر، لکن میان این عزیزان، ذات اقدس احدیت تنها یک عزیز دردانه دارد و او همان آقاست که معنای لغوی نام مبارکش «قشنگ کوچولو» است. آری حسین ع یعنی: زیبای کوچک، یعنی: قشنگ کوچولوی خداوند. پس در اسرار این نکته تامل نما که چگونه شرط تقرب به خداوند و اولیاء خداوند موالات امام حسین و برائت از دشمنان آن حضرت است.

نکته معارفی (۱۵۹)- نقش انسان در ظهور سخن حکیمانه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

برمبنای سخن حکیمانه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر زمین به لحاظ قوه و حیث فاعلی و بطون، کربلاست که چنانچه حیث قابلی به آن اضافه شود این قوه تبدیل به فعل و این بطون تبدیل به ظهور می شود. یعنی که از منظر خداوند که همان حیث فاعلیت و بطون است تمام زمین کربلاست، حال چنانچه از منظر انسان که همان حیث قابلی و ظهور است نیز این گونه باشد، تمام زمین بالفعل کربلا خواهد بود و گرنه به همان میزان قابلیت و پذیرش انسان، کربلا فعلیت و ظهور خواهد داشت.

نکته معارفی (۱۵۸)- شرط تمیز فضل برای اهلش در سخنی نورانی از پیامبر اکرم ص

برخی سخنان است که باید با قلم نور بر پیشانی حور نگاشته شود. از آن جمله این سخن نورانی پیامبر اکرم ص است که فرمود: «انما یعرف الفضل لاهل الفضل اهل الفضل» یعنی که چنانچه خود اهل فضل باشی می توانی آنرا برای اهلش تمیز دهی.

نکته سیاسی (۶۶)- انواع حامیان و متولیان حکومت های مردمی

حکومت مردمی یا همان دموکراسی در عین آنکه سیستمی است خود اصلاحگر که دائما خود را اصلاح و پالایش می کند با اینحال برای بقاء خود نیازمند حامی و متولی است و این حامی و متولی نمی تواند خودش باشد بلکه آن یا خداوند است و اولیاء خداوند همچون مورد نظام جمهوری اسلامی ایران یا شیطان است و اولیاء شیطان همچون مورد نظام حاکم بر آمریکا.

نکته معارفی (۱۵۷)- یکی از اسرار کلمه طیبه بسمله

انهار چهارگانه بهشت شامل نهر آب، نهر شیر، نهر خمر و نهر عسل مصفی نشات گرفته از کلمه طیبه «بسم الله الرحمن الرحیم» است به این ترتیب: نهر آب که همان علم و زنده شدن بواسطه آن است از میم بسم الله و نهر شیر که همان فطرت و بقاء بر آن است از هاء الله و نهر خمر که همان جوشش محبت است از میم الرحمن و نهر عسل که همان شیرینی قرب خداوند است از میم الرحیم نشات گرفته است. پس در اسرار بسمله تامل نما.

نکته معارفی (۱۵۶)- منشا کلامی و تئولوژیک حکومت اسلامی و ولایت فقیه

منشا کلامی و تئولوژیک حکومت اسلامی و ولایت فقیه این است که علاوه بر پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که دارای ولایت، امامت و خلافت کبرای الهیه بر عالم و آدم هستند، شیعیان و تابعان آن حضرات نیز در ظل و ذیل ولایت آن حضرات در صورت تبعیت کامل داری ولایت و خلافت و امامتند.