آرشیو ماهانه: آوریل 2017

حکمت روز (۷۹۳)- تعریف مومن، کافر، منافق و مستضعف

ایمان یا زبانی و نظری است یا قلبی و عملی. همچنین کفر این گونه است. براین مبنا آدمیان چهار طایفه اند نخست کسانی که به لحاظ زبان و قلب یا نظر وعمل، مؤمنند دیگر کسانی که به هردو لحاظ کافرند و سوم کسانی که به لحاظ زبان و نظر مؤمن ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۹۲)- در مورد نزدیک دانستنِ ظهور

نزدیک دیدن و نزدیک دانستن ظهور و حاکمیت خداوند در جهان تنها جنبه توصیفی و خبری ندارد که گفته شود اگر نشد چه؟ بلکه علاوه برآن، جنبه انشائی و تکلیفی دارد و علامت مشارکت شخص در فرآیند ظهور و حاکمیت خداوند است.

متن کامل »

حکمت روز (۷۹۱)- مناسب ترین ترجمه عبارت «قیمت کل امرء ما یحسنه»

بهترین و مناسب ترین ترجمه از سخن نورانی حضرت علی ع که فرمود «قیمت کل امرء ما یحسنه» این است که ارزش هرکس به چیزی است که آن را باارزش می داند. یعنی که مایحسنه باید یا مایحسّنه از باب تفعیل خوانده شود یا به آن معنا شود.

متن کامل »

حکمت روز (۷۹۰)- معنای عقل و حکمتِ نظری و عملی

ماهیت عقل، وقوف برحقیقت و ماهیت اراده، حرکت و سیر به سوی حقیقت و یا گریز از آن است. در صورت اول، وقوف عقل بر حقیقت بیشتر و بیشتر و در صورت دوم، این وقوف کم تر و کم تر می شود. به این ترتیب برای عقل دو علم قابل ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۹)- تحلیل صداقت و اخلاق در غرب

در غرب، شما نمی توانید به دیگری و به حکومت دروغ بگویید لکن حکومت می تواند به شما و دیگری دروغ بگوید. یعنی که در غرب انسان ها در حوزه رفتار فردی و جزئی خود باید اخلاقی باشند لکن در حوزه رفتار کلان و سیاسی، لزومی به مراعات اخلاق ندارند.

متن کامل »

تاملات فقهیه (۴)- در مورد مرجعیت تقلید زنان

بسم الله الرحمن الرحیم برای فقیه عادل جامع الشرایط به عنوان وارث و خلیفه ی پیامبر اکرم (ص) و نائب و نماینده ی امام حیّ معصوم (عج) مناصبی است، همچون: ولایت، قضاوت، امامت و افتاء، در دو منصب ولایت و قضاوت بر مبنای نصوص صریح مانند: «لن یفلح قوم ولوا ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۸)- نیازِ جهانِ امروز

در عصر ما، ایدئولوژی مدرن و نظام برآمده از آن، شکست خورده و ایدئولوژی کهن و نظام گذشته نیز قابل اعاده نیست و هرج و مرج یا بی نظمی و فقدان ایدئولوژی نیز نه تنها امری نامشروع بلکه به دلیل رشد عقلانیت بشر، امری غیرممکن است، در نتیجه جهان امروز ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۷)- معیار درستی ستایش عقل، آزادی و انسانیت

وقتی کسی عقل و آزادی و انسانیت را ستایش می کند نباید به او گفت عقل کافی نیست بلکه وحی نیز لازم است یا آزادی کافی نیست بلکه عدالت نیز لازم است یا انسان کافی نیست بلکه خدا هم لازم است، بلکه باید دید که تعریف او از عقل و ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۶)- ستایش و نکوهش غرب

غرب که در قرن های اخیر همواره ستایشگر عقل و آزادی و انسانیت بوده، مستحق ستایش و نکوهش است. ستایش از این نظر که ستوده ترین فضیلت ها و ام الفضائل را که همان عقل و آزادی و انسانیت است، ستایش کرده و نکوهش از این نظر که همواره در ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۵)- از اسرار ایمان و کفر

منشأ تمام احکام و تکالیف این حکم مؤمنانه است که:  «خدا باید باشد» و از آنجا که خدا هست، معنای این جمله، «خدا باید ظاهر باشد» است و منشأ تمام معاصی و فسوق این حکم کافرانه است که: «خدا نباید باشد» و از آنجا که خدا هست و کافر نیز ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۴)- تفاوت عقل نظری و عقل عملی

تفاوت عقل نظری و عقل عملی برخلاف مشهور در متعلَق نیست که اگر آن، هست و نیست باشد، عقل نظری و اگر باید و نباید باشد، عقل عملی است. بلکه این دو، دو مرتبه یا دو درجه از عقل واحد است اعم از آن که موضوع و متعَلق آن هستی ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۳)- اقسام آدمیان از نظر ایمان و کفر

از آنجا که ایمان و کفر هرکدام منقسم به دو نوع نظری و عملی یا زبانی و قلبی است از این رو آدمیان منقسم به چهار نوعند زیرا که آنان یا به لحاظ نظری و عملی که همان حیث زبانی و قلبی است مؤمنند یا به لحاظ نظری و عملی ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۲)- شاهد وجود

بدان که شاهد وجود نه وجود بلکه عدم است و اگر شاهد وجود، وجود است از این روست که این شاهد که همان عدم است بر ذات عدمی خود واقف و به آن معترف است و از این رو وجه وجود در او تجلی یافته و ثانیا” و اعتبارا” به ...

متن کامل »

حکمت روز (۷۸۱)- منشا مشروعیت حکومت در نظام آینده جهانی

منشأ مشروعیت تئوکراسی های قدیم، خداوند و منشأ مشروعیت دموکراسی های جدید، مردمند لکن نه آن خدا، خدای حقیقی بود و نه این مردم، مردم حقیقی و این تنها در نظام آینده جهانی خواهد بود که منشأ مشروعیت حکومت به صورت توأمان، خدای حقیقی و مردم حقیقی خواهند بود.

متن کامل »

تاملات فقهیه (۳)- عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید

بسم الله الرحمن الرحیم در اشتراط یا عدم اشتراط اعلمیت در جواز تقلید از مجتهد مطلق، اقوال مختلفی است که یکی از آن‌ها این قول (۱) است که اساساً اعلمیت شرط جواز تقلید از مجتهد مطلق نیست بلکه تنها عدم مخالفت فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم برای صحت تقلید ...

متن کامل »