صفحه اول

نکته معارفی (533)- تفاوت عرصه حقایق و حقوق در آنچه خداوند تواما بر خود و مخلوق جاری ساخته

سخن نورانی معصوم علیه السلام در وصف خداوند که فرمود: “لا یجری علیه ما هو اجراه” یعنی: جریان ندارد بر خداوند آنچه را او برغیر خود جاری ساخته، مصداقش عرصه حقایق است نه عرصه حقوق، زیرا که در این عرصه اگر خداوند خود را نسبت به مخلوق صاحب حق دانسته، قبل از آن، مخلوق را نسبت به خود ذی حق شمرده. یعنی که اگر در عرصه حقیقت و وجود، “لا یجری علیه ما هو اجراه” حق است، در عرصه اعتبار و حقوق، یجری علیه ما هو اجراه، صحیح است.

نکته معارفی (532)- ارتباط میان عبادات خاص با عبادات عام

ارتباط میان عبادات خاص مانند نماز و روزه و حج و زیارت و امثال آنها با عبادات عام مانند انجام سایر دستورات و تکالیف الهی که در آنها بر خلاف عبادات خاص، نفع رسانی به دیگران موضوعیت دارد، رابطه داعی و کیفیت بخش است. باین معنا که عبادات خاص داعی به عبادات عام است و انجام عبادات عام کیفیت بخش و روح دهنده به عبادات خاص.

نکته معارفی (531)- از اسرار جبر و اختیار

خداوند تبارک و تعالی با اراده محبوبه عزمیه یا شرعیه خود به آدم و حوا فرمود: لا تقربا هذه الشجره و با همین اراده به فرشتگان که شیطان نیز در میان آنان بود فرمود: اسجدوا لآدم، و به دنبال عزم مخالفت آدم و شیطان با این دو فرمان، خداوند با اراده مبغوضه حتمیه یا کونیه خود به شیطان فرمود: لا تسجد لآدم و با همین اراده به آدم و خوا فرمود: اقربا هذه الشجره که به دنبال آن امتناع شیطان از سجده به آدم و اکل آدم و حوا از شجره ممنوعه واقع شد با این تفاوت عظیم که آدم و حوا پس از اکل شجره بی درنگ عذرخواهی کردند و خود را مقصر و عامل تبدیل فرمان لا تقربا به فرمان اقربا دانستند و ربنا ظلمنا انفسنا بر زبان جاری ساختند و قائل به وجود اختیار و مسئولیت شدند در حالیکه شیطان پس از نافرمانی در موضوع سجده به آدم، با جسارت تمام خداوند را مقصر و عامل تبدیل فرمان اسجد به لا تسجد دانست و زبان به رب بما اغویتنی گشود و جبری مسلک شد. پس در اسرار جبر و اختیار تامل نما که اختیار است اگر قائل به اختیار باشی و جبر است اگر قائل به آن باشی.

نکته معارفی (530)- درخواست جاهلانه روشنفکران غربزده از رهبری برای تغییر ساختار نظام

قیاس فرهمندی نظام ولایت و امامت که مبتنی بر فرهمندی یک سیستم و سازمان بی نظیر و جایگاه خلافت الهی در این سازمان و حضور واقعی توده های مردم در صحنه است به شبه فرهمندی نظام پادشاهان و دیکتاتورها که مبتنی بر جاذبه شخصی و شخصیتی افراد است، جهلی است عظیم که روشنفکران غربزده به آن دچارند از اینرو دقیقا مانند برخی از عوام و با این خیال که رهبر فرهمند یا باصطلاح کاریزماتیک هر کاری که دلش بخواهد می تواند انجام دهد، از او می خواهند که تا فرصت باقی است آستین ها را بالا بزند و برای تغییر ساختار سیاسی و حقوقی و قانونی نظام در جهت غیر فرهمند ساختن آن و تزریق انرژی خرد جمعی به درون آن، کاری بکند.

نکته معارفی (529)- رابطه نور و ظلمت با یکدیگر و با موجود حادث

نکته معارفی(529)
بدانکه تاریکی نه تنها نسبت به نور قدیم موخر است بلکه نسبت به نور حادث نیز موخر است. یعنی که نور قدیم سبحانه و تعالی اولا و بالذات و از حیث محبت، نور حادث را و ثانیا و بالعرض و از حیث غضب، تاریکی را جعل و ابداع می فرماید و هر موجودی غیر از نور قدیم، مرکب است از نور حادث و تاریکی حادث و ایندو جز بعنوان دو رکن انضمامی از موجود مرکب حادث به تنهایی وجود خارجی ندارند. و دین و شریعت، عبارت است از دعوت نور قدیم از موجود مرکب حادث، جهت گزینش و حاکم سازی حیث نور در وجود خود.

نکته معارفی (93)- علت دعوای مؤمنان با کفار در حکومت بر دنیا

اگر حاکمیت سیاسی و اجتماعی شیطان بر عالم، برای حاکمیت عرفانی خداوند بر انفس نافی و مضر نبود، در موضوع حکومت آفاقی و سیاسی بر دنیا، مومنان و صالحان همانی را می گفتند که امیر مومنان ع فرمود “لالقیت حبلها علی غاربها…” یعنی: مطلقا از آن صرف نظر می کردند و هرگز وارد دعوای سیاسی با کفار و شیاطین نمی شدند، لکن هیهات که بتوان خداوند را در درون حاکم ساخت و در برون تحت حاکمیت شیطان بود.

نکته معارفی (528)- مراحل سه گانه دین حق

مراحل سه گانه دین حق عبارتند از: نخست، عقیده صحیح به مبدا و معاد که همان معلومیت اجمالی مبدا و معاد است برای انسان آنگاه سیر و سلوک عملی و اجتهاد و عبادت که سیر انسان است از معلومیت اجمالی حقایق به معلومیت تفصیلی آنها و سرانجام شهود تفصیلی حقایق که همان معلومیت تفصیلی مبدا و معاد است برای انسان.

نکته معارفی (527)- یکی از علل گریه بر امام حسین ع و نتیجه حاصل از آن

یکی از دلایل گریه انسان مومن در مواجهه با ذکر حضرت امام حسین علیه السلام این است که در آئینه وجود مقدس آن حضرت، تصویر مومن بسیار زیباتر از آنچه هست، نمایش داده می شود و مومن که بر نفس و نقص خود کاملا بصیر است در مواجهه با این تصویر، قلبش تکان می خورد و اشکش جاری می شود و این تکان و این اشک مقدمه ای می گردد که مومن خود را به آن تصویر زیبا برساند و امام خود را در مورد خود تصدیق نماید.

نکته سیاسی (92)- اهداف ایجاد داعش توسط شیاطین عالم

مثلث شیطانی آمریکا- سعودی- اسرائیل، پدیده شوم و سیاه داعش را بعنوان نسخه بدل حکومت خداوند و دین بر زمین ایجاد کرد تا به دو هدف برسد: نخست اینکه این نسخه بدل با نسخه اصلی حکومت خداوند بر زمین که در جمهوری اسلامی ایران پدید آمده بود ، بجنگد و دیگر اینکه با نشان دادن چهره سیاه داعش، به مردم جهان بگوید: حکومت خداوند و دین یعنی این.

نکته معارفی (526)- شعار مکتب اهل بیت ع و شعار مکتب مخالف آن

قرآن کریم، مظهر جنبه انا للهی و قوس نزول وجود است و عترت طاهره مظهر جنبه انا الیه راجعونی و قوس صعود وجود است. بنابراین اگر شعار مکتب اهل بیت ع شعار قرآنی انا لله و انا الیه راجعون است، شعار مکتب مخالف در عمل و واقعیت نه در لفظ، شعار ضد قرآنی انا لله و انا الیه لا نرجعون است.

نکته معارفی (525)- مطالبه خداوند از جن و انس در مورد غلبه دادن حصه بهشتی بر حصه جهنمی وجود

خداوند اولا بهشت را که همان ضیافت حضور و سرای محبت اوست و ثانیا دوزخ را که همان دار عقوبت و سرای قهر اوست و ثالثا جن و انس و عالم و آدم را آفرید و به جن و انس فرمود: من شما را برای بهشت آفریدم نه برای دوزخ به شرط آنکه خود نیز خواهان آن باشید. و خداوند در جن و انس و عالم و آدم، حصه ای از بهشت و حصه ای از دوزخ قرار داد و از او گزینش حصه بهشتی و تقویت و حاکم ساختن آن بر حصه دوزخی را که همان ورود به بهشت و نجات از دوزخ است را مطالبه فرمود و دین و شریعت همین اعلام حقیقت و همین دعوت و مطالبه بود.

نکته معارفی (524)- طوایف آدمیان در نسبت با الله و طاغوت

در نسبت با الله تبارک و تعالی و طاغوت، آدمیان به لحاظ ظاهر 4 طایفه و در واقع 2 طایفه اند. نخست، مومنان به الله و کافران به طاغوت که نیکبختان و بهشتیانند و دوم کافران به الله و مومنان به طاغوت که بدبختان و دوزخیانند و سوم و چهارم مومنان به الله و طاغوت و کافران به الله و طاغوت که برزخیانند و از آنجا که فی الواقع و سرانجام ایمان توامان به الله و طاغوت و یا کفر توامان به الله و طاغوت، غیر ممکن است و وضعیت برزخی قابل تداوم نیست، دو طایفه اخیر سرانجام یا ملحق به طایفه اول می شوند و از وضعیت برزخی به وضعیت بهشتی منتقل می گردند و یا ملحق به طایفه دوم می شوند و از وضعیت برزخی به وضعیت دوزخی انتقال می یابند.

نکته معارفی (523)- پیش نیاز توجیه وجود شر و نقص در عالم

آفرینش، عبارت است از تنزل بدون تجافی از مقام بساطت و محوضت به مقام ترکیب و ثنویت. یعنی که اگر آفریدگار در مقام ذات، وجود محض و علم محض و نور محض و خیر محض است، آنچه آفریده شده، ترکیبی است از وجود و عدم، علم و جهل، نور و ظلمت و خیر و شر. بنابراین در توجیه وجود شر و نقص و عدم و منفی در عالم، کافی نیست به دلیل صحیح و بسیار مهم ضرورت آزادی اختیار و انتخاب آفریدگان میان دو حیث متضاد استناد نمود بلکه علاوه بر آن و قبل از آن باید به موضوع ضرورت عقلی وجود دوگانگی در عالم مادون ذات که عالم یگانگی و یکتایی محض است، استناد نمود.

نکته معارفی (522)- انواع طرب و وضعیت ممدوح و یا مذموم بودن آن ها

طرب که همان ذات و ماهیت غناست بر سه نوع است: نخست، طرب نفسانی و حرام و دوزخی که طرب و غنای اهل فسق و لهو و گناه است و دوم، طرب بینابینی و برزخی میان حرام و حلال که طرب اهل بدعت است در مراسمی مانند رقص و سماع صوفیانه و سوم، طرب روحانی و حلال و بهشتی که طرب مومنان و صالحان است در عبادات و مناسک صحیحی همچون نماز و حج و زیارت و عزاداری حضرت سید الشهداء. در مذموم بودن طرب فاسقانه و محمود بودن طرب مومنانه تردیدی نیست و اما طرب برزخی چنانچه بعنوان ذریعه و مرحله گذار باشد برای انتقال از طرب نفسانی به طرب روحانی، ممدوح و چنانچه رقیب و معاند طرب روحانی باشد، مذموم خواهد بود.