صفحه اول

نکته معارفی (582)- اندازه و کیفیت سقیفه در برابر دریای غدیر

هرگز مپندار که سقیفه حوض کوچکی است در برابر دریای بزرگ غدیر، بلکه آن نیز دریای بزرگی است دقیقا باندازه غدیر لکن با کیفیتی متفاوت همانگونه که وقتی از یک کانون نور، نوری در فضا منتشر می شود و این نور بصورت مخروطی است که قاعده اش نزد منیر و ...

متن کامل »

نکته معارفی (581)- چگونگی راجح و یا مرجوح شدن موجود

بدانکه خداوند اولا و بالذات موجود مرکبی که مرجوح الوجود باشد را نیافرید بلکه دو حیث مجرد راجح و مرجوح مانند علم و جهل یا روشنایی و تاریکی یا سعادت و شقاوت را آفرید سپس موجود مرکب از آندو را دعوت فرمود تا با گزینش حیث راجح و حاکم ساختن ...

متن کامل »

نکته معارفی (580)- مسئولیت خالق و مخلوق در اثبات راجح بودن خلق

آن کس که خلق می کند و آن کس که خلق می شود، هر دو مسئولند ثابت کنند آنچه را خلق کرده اند و آنچه خلق شده، راجح الوجود است یعنی بودنش بهتر از نبودنش است. و باید دانست خالق یعنی خداوند متعال در این مورد مسئولیت خود را بطور ...

متن کامل »

نکته معارفی (579)- علت وسعت مناسک سوگواری امام حسین ع نسبت به مناسک حج

معنای باطنی یک چیز همواره از ظاهر لفظی آن چیز بسیار وسیع تر است، از اینرو آئین و مناسک سوگواری و زیارت حضرت امام حسین علیه السلام که معنای باطنی و تاویلی آئین و مناسک حج است به لحاظ کمی و کیفی، از آن بسیار وسیع تر است.

متن کامل »

نکته سیاسی (94)- اهمیت مناطق ژئوتئولوژیک و اهتمام شیطان برای اشغال آنها

مناطق ژئوتئولوژیک (مانند حرمهای مقدس الهی) ریشه، منشا و مادر مناطق مهم دیگر همچون مناطق ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک است. از این روست که شیطان در عین آنکه به لحاظ نظری از اهمیت مناطق تئولوژیک سخن نمی گوید، در عمل برای تصرف و اشغال این مناطق بزرگترین حرص و اهتمام ...

متن کامل »

نکته معارفی (578)- امکان ابراز بالاترین دروغ و یا بالاترین راست در نماز

انسان وقتی در نماز و غیر آن به خداوند می گوید: ایاک نعبد، چنانچه مرادش اخبار باشد و اینکه او بالفعل دارد خداوند را عبادت می کند، دروغی بالاتر از آن نگفته و چنانچه مرادش انشاء باشد و اینکه آرزو دارد خداوند را عبادت کند، راستی بالاتر از آن نگفته.

متن کامل »

نکته معارفی (577)- درست ترین تعبیر از وجود و انقسام آن

بدانکه غیر از واجب الوجود به حقیقت جز ممتنع نیست و ممکن در واقع ممتنع الاصلی است که به قدرت حضرت واجب و به کیفیتی لا کیف لباس امکان پوشیده و ممکن شده و این ممکن منقسم است به دو قسم راجح و مرجوح. بنابراین درست ترین تعبیر از وجود، ...

متن کامل »

نکته معارفی (576)- مراد از مذکوریت در آیه مبارکه هل اتی

در آیه مبارکه هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، چنانچه مراد از مذکوریت، مذکوریت در تکوین باشد، استفهام تقریری و هل اتی بمعنی قد اتی است و اما چنانچه مراد از مذکوریت، مذکوریت در علم و امکان باشد، استفهام انکاری و هل اتی بمعنای ما ...

متن کامل »

نکته معارفی (575)- سرّ جمع میان خواست انسان برای تغییر وضعیتش و رضایت مطلق از خداوند

سر جمع میان دعا و تلاش برای تغییر وضعیت از بیماری به سلامتی و از فقر به غنا و از موت به حیات و رضایت مطلق از خداوند که مستلزم رضایت علی السواء نسبت به هر دو وضعیت است، این است که انسان مکلف است معتقد باشد که مطلوب اصلی ...

متن کامل »

نکته معارفی (574)- بی آغاز بودن آخرت همانند بی پایان بودنش

انسان سیر و سفر خود را از عالم بی آغاز آخرت شروع کرده آنگاه پس از گذر از عوالمی که آغاز و پایان یعنی ولادت و مرگ دارد مانند عالم الست، عالم دنیا، عالم برزخ، وارد عالم بی پایان آخرت می شود. و نباید پنداشت که آخرت بی پایان لکن ...

متن کامل »

نکته معارفی (573)- حق متقابل خداوند و انسان در موضوع عبادت

در بحث شورانگیز حق متقابل میان خداوند و انسان و در ارتباط با موضوع عبادت، می توان اقامه ظاهر یا قالب عبادت را حق خداوند بر انسان و آنچه انسان باید انجام دهد و میسور اوست، و نیل به باطن و حقیقت عبادت را حق انسان بر خداوند و آنچه ...

متن کامل »

نکته معارفی (572)- دو پیام مهم راهپیمایی میلیونی اربعین

اصلی ترین پیام زیارت ملیونی اربعین در عصر ما این است که: ما دیگر حسین علیه السلام را تنها نخواهیم گذاشت، اگر یکبار او را تنها گذاشتیم و شد آنچه شد، دیگر این خطای بزرگ تکرار نخواهد شد. و پیام دیگر اینکه بعد از آزاد شدن کربلا به برکت انقلاب ...

متن کامل »

نکته معارفی (571)- هدف اصلی سید الشهدا ع از قیام و یگانه ابزار آن

هدف اصلی و نهایی حضرت سید الشهداء از قیام عاشورا، تنها براندازی حاکمیت طاغوت عصر آن حضرت یعنی یزید ملعون نبود بلکه هدف نهایی حاکم ساختن دین خداوند و براندازی حاکمیت طواغیت برای همیشه و در تمام مناطق عالم بود که یگانه ابزار این براندازی، شهادت و ایجاد طوفان گریه ...

متن کامل »

نکته معارفی (570)- دو پیام از جانب جبهه کفر و ایمان در روز عاشورا و انتظار جهان برای سرانجام این دو جبهه

در روز عاشورا از جانب دو جبهه کفر و ایمان دو پیام برای همیشه تاریخ مخابره می شود. نخست، پیام از جانب جبهه کفر و مستان باده شیطان و شقاوت که: ما اینیم! و هر کس با ما در مورد دنیا معارضه کند، علیه او حدی نمی شناسیم و لو ...

متن کامل »

نکته معارفی (569)- محتوی دو خط حق و باطل متصادم در روز عاشورا

روز عاشورا، اوج تصادم دو خط حق و باطل و نور و ظلمت است. محتوای خط حق و نور این است که: الحکومه کانت لمن کان الله معه، یعنی حکومت حق کسی است که خدا با اوست. یعنی اولا باید احراز شود که خداوند با کیست؟ و ثانیا برای حاکم ...

متن کامل »